avatar
Çocuk Yapma,Hediye Kod,Þifre Deðiþtirme,Profil Analiz Özelliði.

_________________________________________________________________________________________________

Bilin bakalým ne diyeceðim…

Çocuk Yapma,Hediye Kod,Þifre Deðiþtirme,Profil Analiz yayýnladýk!

Panel'e Gitmek Ýçin TIKLA
http://images.atelier801.com/15622586456.jpg
Yaþasýn! Bu kadar zamandan sonra!

Ýþte bilmeniz gerekenler:

  • MetoMice Panel Ekranýna Girdiðiniz Zaman Kullanýcý Adý , Þifre Kýsmýna Metomice Hesabýnýz Ýle Giriþ Yaparak Panele Girebilirsiniz.

 

 • Þýk Profil Analiz Sistemi ;)
 • http://i.hizliresim.com/vZjn9O.png

   

   • Hediye Sistemi | Yetkililerden Aldýðýnýz Bir Hediye Kodunuz Var Ýse Oradan Kullanabilirsiniz , Hediye Kodlarý Yapýlan Etkinliklerde Verilecektir.

   

  http://i.hizliresim.com/LQb1kG.png

   

   • Þifre Deðiþtirme Sistemi , Þifresini Deðiþtirmek Ýsteyen Oyuncularýmýz Þifrelerini Tek Týk Ýle Deðiþtirebilecek Þifrenizde ; ç, ý, ü, ð, ö, þ, Ý, Ð, Ü, Ö, Þ, Ç ( Türkçe Karakter Bulunmayan Kiþiler Þifresini Deðiþtirebilir )

  http://i.hizliresim.com/PQlk39.png

   

   • Sadece Metomice'de Bulunan Çocuk Yapma Sistemi Bir Ýlk ! , Yapmanýz Gereken Çocuk Yap Butonuna Basmak
  • Daha Sonra Gelen Ekranda Çocuk Yapma Ýþleminiz Gerçekleþirken Lütfen Bekleyin... ( 15 Saniye Sürmekte ) Ve Çocuðunuz Hazýr !

   

  http://i.hizliresim.com/88YZE7.png

   

   • Otomatik Besle Butonu Ýle 24 Saatte Bir Çocuðunuzu Besletebilir , Özelliklerini ( Yaþ,Level,Kilo,Boy) Yükseltebilirsiniz. metomice metomice

   

  http://i.hizliresim.com/Y4gkB2.png

   

  Ýþte! Yeni Özelliklerimiz Tamamdýr Keyfini çýkarýn!

   

  avatar
  YETKÝ FÝYATLARI

  _________________________________________________________________________________________________

  Merhaba fareler,

  Nasýl yetkili olurum diyenlere cevap !

  Aþaðýda yetki alým fiyatlarý yazýyordur.

  _________________________________________________________________________________________________

  Moderator : 10TL/Sýnýrsýz

  Admin : 20/Sýnýrsýz

  Genel Sorumlu : 50TL/Sýnýrsýz

  ________________________________________________________________________________________________

  Ödeme Yollarý

  _________________________________________________________________________________________________

  Alýmlarý oyun içinde Bydevelopet'dan baþka kimseden yapmayýnýz.

  Not : Þunu Belirtelimki Kurallar'a uyan kiþilern yetkisi hiç bir þekilde alýnmamaktadýr , kurallar söylenmektedir ve uymayan arkadaþlar oyunculara haksýz yere saçma banlar atýp vs. sonra yetkisi alýnýnca benim yektimi aldý direk veya dolandýrdý diyor böle konulara itibar etmeyiniz.

  Facebook: https://www.facebook.com/1907.tekaskfenerbahce.1907

  Transformice pvpTransformicemetomiceMetomicemetomices

  avatar
  Ýyi oyun transformice !

  _________________________________________________________________________________________________

  Ýyi akþamlar metomice serverleri arasýnda en iyi olan oyunumuzda herþey bedava 999999 olarak bulunmaktadýr . Oyunumuzda her þey son sürüm olduðundan dolayý en çok online bu oyundadýr hiç bir sýkýntýsý yoktur sadece kayýp olup eðlencenin tadýna bakmanýz yeterli olaca transformice ktýr tüm transformice severleri oyunumuza bekleriz ve onlarýnda yeni oyuncular çekmesini rica ederiz bu yazýda yazacaklarýmýz bu kadar oyundan bana nick verirsem : dj3j2 ulaþabilirsiniz herkeze iyi akþamlar dilerim iyi transformice transformice oynamalar görüþmek üzere saðlýcakla kalýn play with your game !

   

  metomice

  metomice

  metomice

   

  avatar
  Transformice oyna veya badmice

  _________________________________________________________________________________________________

  Evet arkadaþlar metomice oyna sitesine hoþgeldiniz. Bugün sizlere badmice serverini tanýtacaðým oyun 2015 yýlýnda kurulmuþtur. Ve en çok oynanan serverler arasýnda 1.sýraya çýkmýþtýr oyunda yaklaþýk olarak otuzbin hesap ve anlýk üçbin oyuncu bulunmaktadýr sizleride bu oyunda görmekten þeref duyar ve transformice oyna diyerek sizleri bu oyuna davet edebilirsiniz bildiðiniz gibi badmice bir oyundur ve transformice oyna nin benzeridir bu oyun çok güzeldir sizleride aramýzda görmekten onur duyar ve sizleri tekrar tekrar oyunumuza davet eder iyi fareler dileriz sizleri çok seviyoruz oyunda bana ulaþmak için mods komutunu kullanmanýz yeterli olacaktýr þimdilik benden bu kadar herkezi iyi günler transformice oyna veya iyi akþamlar dilerim bir daha ki makalemiz de görüþmek üzere saðlýcakla kalýn saygýlarýmla nick : thebje !

  avatar
  Metomice

  _________________________________________________________________________________________________

  Balýk tutma etkinliði 2016!!

  Bugün baþlayýp 1 Temmuz’da bitiyor

  Bu yýl bir istisna olmayacak! Kazanan takýmýmýzý deðiþtiremedik ve biz de aþaðýdaki 4 haritayý kullanmaya karar verdik. Rastgele þeyler (mesela envanter eþyalarý ya da peynir!) ve kalýntý parçalarý tutmak için su olan bir yerin önünde durup aþaðý yön tuþuna basmanýz gerekecek. Bir kalýntýyý tamamlamak için 10 parça toplamanýz gerek. Her kalýntý 15 (toplamda 60) altýn bilet verecek. Daha fazla harika eþyalar etkinliði bitirdiðinizde sizi mutlu edecek: Unvanlar, rozetler, kartuþlar, biletler…!

   

  metomice

  Tereddüt etmeden bir þeyler tutabilirsiniz. Bu yýl hiç tuzak olmayacak, metomice söz veriyoruz! :D

  Ve bir de þu konu var…

  1 Temmuz metomice Cuma gününden 2 Eylül Cuma gününe kadar
  Evet, doðru okudunuz!

  metomice

  Özel bir etkinlik yapacaðýz! Bu etkinlik 2 ay sürecek! Yaz… Denizi, sýcaklýðý, tatilleri (belki de tatil yoktur)… Her þey muhteþem bir yaz sezonu geçirmek için bir arada! Balýk tutmadan sonra baþka bir rahatlatýcý ve tatmin edici bir aktivite geliyor (ödülleri görene kadar bekleyin…) Ama þþþ, acele etmeyin. Bize güvenin. Emin ellerdesiniz. (yeþil eller ;) )

  avatar
  Transformice Ve Kýzlar

  _________________________________________________________________________________________________

  transformice oyununun kýzlar tarafýndan çok oynanmasý gayet güzel bir olgudur. Bayanlarýnda bu oyunda önemli bir pay oluþturmasý benim hoþuma gidiyor. Diðer internet üzerinden oynanan oyunlarda bayanlarý çok fazla göremiyoruz. Ayrýca çok fazlada söz sahibi olamýyorlar. Oyunlarýn deðiþik yapýlarý onlara göre gelmiyor. Ama transformice da becerilerine hakim olan bayanlar oyunu iyi öðrendikten sonra pro sýnýfýna girmektedir.
  Bu oyunun onlarý çekmesindeki en büyük etken ufacýk bir farenin peynir peþinde koþmasýdýr. Ama futbolda da top peþinde koþulmasýna

  transformice raðmen bayanlarýn pek fazla ilgisini çekmemektedir. Önemli olan ufak farenin tatlýðý olduðunu burada anlýyoruz.
  Bir çok genç erkek bu oyunu sýrf bayanlar burada diye badmice oynamaktadýr. Bayanlarýn burada olduðunu bilen ve arkadaþlýk peþinde koþan erkeklerin sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Kimileri edebi ile arkadaþlýk yaparken kimileri ise daha çok sevgili olmanýn peþindedir.

  transformice Bayan arkadaþlarýmýzý burada unutmamalýyýz.

  transformice Bazý kendini bilmez densizlerin kafalarýna göre küfür ettikleri ve bayanlarý utandýrdýklarý doðrudur. Bu konuda odadan uzaklaþtýrma ve bir takým sýnýrsýz banlar gelmektedir. Moderatörler ve oyuncular tarafýndan dýþlanýrlar. Her ortamda bir insanýn saygýlý olmasý gereklidir. Ve onlara bu yol yasaklanarak öðretilir.
  Herkese ve her þeye raðmen bu oyun hala oldukça fazla oynanmaktadýr. Karþýlýklý saygýnýn ön planda olduðu

  transformice sýcak ve samimi bir oyundur. Bayan arkadaþlarýmýz ile seviyeli olunduktan sonra her þey daha iyiye gidecektir. Oyundan daha fazlasýný isteyenlere.

  transformice

  avatar
  Did you say name change?

  _________________________________________________________________________________________________

  Bilin bakalým ne diyeceðim…

  Ýsim deðiþtirme özelliðini yayýnladýk!

  http://images.atelier801.com/15622586456.jpg
  Yaþasýn! Bu kadar zamandan sonra!

  Ýþte bilmeniz gerekenler:

   • Özellik “hesabým” bölümünde, “isim deðiþtir” sekmesinde. Hesabýnýza baðlý doðrulanmýþ bir metomice e-mail adresi olmalý. “Doðrulama isteði” butonuna týkladýðýnýzda e-mail hesabýnýza bir kod gönderilecek.

   

  http://images.atelier801.com/156135396fd.png

   

   

  http://images.atelier801.com/1561353a5fb.png

   

   • Hesabýnýzý doðruladýktan sonra metomice forum kaç çileðinizin olduðunu ve isminizi deðiþtirmek için gerekli olan çilek miktarýný (1500 çilek) gösterecek. Ýstediðiniz ismin kullanýlabilir olup olmadýðýný doðrulayýn ve isminizi deðiþtirin!

  http://images.atelier801.com/1561353ba40.png

  Ýþte! Yeni isminiz doðrulandý. Keyfini çýkarýn!

   

   • Artýk “_” gibi özel metomice karakterlere ve sayýlara izin veriyoruz ve kullanabileceðiniz karakter sayýsýný arttýrdýk (þimdilik sadece isim deðiþtirme için geçerli).
   • Oyunda çilek aldýðýnýz her defasýnda forum profiliniz güncellenir. Ýsminizi deðiþtirmek metomice amacýyla çilek almak için, oyun üzerinden çilek almanýz gerekecek ve isminizi profilinizden deðiþtirmeniz gerekecek.
   • Lütfen unutmayýn ki metomice isminizi uygunsuz bir isme (küfür, ýrkçý/homofobik ifadeler vb.) deðiþtirirseniz isminiz hiçbir geri ödeme yapýlaksýzýn geri deðiþtirilecek.
   • Eski kullanýcý adlarýný, uzun zamandýr inaktif olsalar da, kullanamayacaksýnýz. Ancak, isminiz hesabýnýza baðlý olduðundan, isminizi daha önce deðiþtirdiðiniz isimlere deðiþtirebileceksiniz.
   • Ýsminizi her 3 ayda bir deðiþtirebilirsiniz. Seçiminizi iyi yapýn!

  Fareli günler, millet!

  avatar
  godofmice – metomice

  _________________________________________________________________________________________________

  Construction on a new water main in godofmice Manhattan uncovered two forgotten burial va godofmice oyna ults, whose contents and histories are still unknown to archaeologists.

  metomices redmice metomice oyna metomice micegirl daymice

  Copyright © BadMice !
  Swenscol transformice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomices metomices metomices metomices metomices metomices metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice metomice günlük tekil ziyaretçi günlük çoðul ziyaretçi